Home

Vacature Secretaris

Stichting Opvang Ezels is op zoek naar een Secretaris. Heeft u interesse? Laat het ons dan weten en neem contact op met Jan-Ide van Helden,  secretariaat@ezelopvang.nl

Functieprofiel secretaris 
De secretarisfunctie is een van de bestuurlijke pijlers van onze organisatie. De secretaris wordt wel gekarakteriseerd als ‘het ‘geheugen’ van de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie en de correspondentie van het bestuur naar anderen.

De secretaris heeft een aantal hoofdtaken:

  • het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post;
  • het in de gaten houden van de bestuurlijke regels (beleidsplan, bestuurderscode, wettelijke bepalingen) en is penvoerder van het bestuur naar derden;
  • het archiveren en beheren van bestuursdocumenten (statuten, beleidsplan, bestuurderscode, Kamer van Koophandel etc);
  • treedt op als vicevoorzitter;
  • treedt tevens namens het bestuur op als coördinator van zorgvragen van adoptiegezinnen en belangstellenden. De secretaris onthoudt zich evenwel van medische adviezen die zijn voorbehouden aan een erkend dierenarts.

Het profiel van een secretaris:

Allereerst is het natuurlijk van belang dat de secretaris binding voelt met Stichting Opvang Ezels en het behartigen van het belang van de ezels. De secretaris heeft daarnaast gevoel voor bestuurlijke zaken zoals voorbereiden van de vergaderingen, notuleren, het schrijven van brieven en mails en met het bewaken van de bestuurlijke afspraken en verantwoordelijkheden.

tekst site

De secretaris heeft ook een belangrijke rol in het functioneren van het bestuur. Daarom is gevoel voor verhoudingen, de aard van vrijwilligerswerk en het kunnen maken van afwegingen tussen zakelijke belangen enerzijds en passie voor ezels een   goede
eigenschap.

Tijdsbeslag van de rol van secretaris

De hoeveelheid tijd die de secretaris nodig heeft voor zijn rol bij Stichting Opvang Ezels varieert sterk over de tijd. Het voorbereiden van vergaderingen, uitwerken van de notulen gebeurt ongeveer één keer per twee maanden. Correspondentie per mail of brief varieert van enkele mailberichten tot een tiental mailberichten per week. Zorgvragen en vragen om informatie over de Stichting of verzoeken tot deelname aan activiteiten komen onregelmatig voor, kunnen per gebeurtenis de nodige tijd vragen       (zeker als er calamiteiten zijn bij een ezel). Gemiddeld genomen gaat dit om een aantal uren in de maand tot enkele uren per week.Welkom bij  Stichting Opvang Ezels

In 1986 is door enige leden van de Vereniging Het Nederlands Ezel Stamboek,          Stichting Opvang Ezels opgericht.  Door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, verhuizing, familieomstandigheden of andere problemen, kan het gebeuren    dat men niet langer in staat is voor zijn of haar ezel(s) te zorgen en dat men zich als     eigenaar genoodzaakt ziet afstand te doen.

Om te voorkomen dat deze ezels in de handel terechtkomen en ter voorkoming van onnodige euthanasie  is er de Stichting Opvang Ezels. Voor het onderbrengen van uw ezel bij de Stichting vragen we een bijdrage in de onkosten, die we maken. Nadat u een verklaring van afstand heeft ondertekend draagt de Stichting de volledige verantwoording over de ezel gedurende zijn/haar hele verdere leven.

Stichting Opvang Ezels geeft verder informatie en adviezen over het houden en          verzorgen van ezels en kan in geval van nood eventueel tijdelijke opvang verzorgen.

 

Gegevens
Stichting Opvang Ezels
Dorpsstraat 2
7863 PC  Gees
IBAN: NL98INGB000 1099109
KvK nummer:  411 54 352
Voor info en contact kijkt u onder rubriek “bestuur